Zajmujemy się doradztwem i obsługą firm w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzimy obsługę firm różnej wielkości i o różnej specyfice. Obsługa prowadzona przez naszą firmę jest rzetelna i fachowa.

 • Prowadzimy nadzory nad stanem bhp w firmach,
 • dokonujemy wnikliwej analizy i oceny stanu BHP w firmie,
 • opracowujemy niezbędną dokumentację związaną z bhp (oceny ryzyka, instrukcje, dokumentacja powypadkowa i inne)
 • pomagamy w kontaktach z instytucjami nadzorującymi firmy takie jak PIP, Sanepid, UDT i inne

Proponujemy także profesjonalne szkolenia z zakresu BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony p.poż.

 • instruktaż ogólny dla wszystkich grup pracowników
 • instruktaż stanowiskowy (przeprowadza pracodawca lub przełożony)
Szkolenia okresowe dla:

 • pracowników administracyjno – biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • szkolenia w formie samokształcenia kierowanego dla kadry kierowniczej oraz pracodawców

Szkolenia przeprowadzane są w formie kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zgodnego z wymogami prawa zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wyko-nywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub spo-sobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Ocena ryzyka zawodowego jest weryfikacją czynników niebezpiecznych, uciążliwych oraz szkodli-wych w miejscu pracy, które mogą zaszkodzić pracownikowi podczas procesu produkcyjnego (w pracy).

Dzięki ocenie możemy zweryfikować czy prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych jest na możliwie najniższym poziomie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywo-łane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności bądź poleceń przełożonych (podejmowanych nie tylko w miejscu wykonywania pracy, ale także poza ta-kim miejscem),
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pra-codawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zajmujemy się ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzeniem dokumentacji po-wypadkowej w tym:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • uzyskanie informacji od poszkodowanego i świadków,
 • karta statystyczna wypadku,
 • korespondencja z ZUS, GUS, PIP, Prokuratura.

Prowadzimy także rejestry dotyczące wypadków przy pracy.